POLITIKA MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV

Hlavným zámerom DIPEX s.r.o. je:

vyrábať technické textílie a predávať obchodný tovar

podľa požiadaviek naších zákazníkov , v dohodnutých termínoch, v súlade s platnými právnymi a technickými normami za podmienok maximálnej ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Politika kvality

 • organizácia skúma potreby zákazníkov a plní ich požiadavky, reaguje na ich odporúčania na zlepšenie a snaží sa prekonať očakávania zákazníka trvale vysoko kvalitnými výrobkami spoľahlivými službami
 • pracovníci na všetkých úrovniach sú základom organizácie, ich plná kompetentnosť, využitie schopnosti a primeraná kvalifikácia zvýšuje výkonnosť organizácie, preto organizácia vyberá pracovníkov kvalifikačne a odborne zdatných, podporuje ich vzdelávanie a motivuje ich k dosahovaniu vysokých pracovných výsledkov
 • trvalé zlepšovanie celkovej výkonnosti je stálym cieľom organizácie, s využitím osvedčených technológií, s implementáciou nových poznatkov do výrobnej praxe zavádzaním moderných technológií a pri súčasnom zlepšovaní pracovného prostredia
 • organizácia a jej dodávatelia sú vzájomne nezávislí, synergické vzťahy s dodávateľmi zvýrazňujú schopnosť organizácie vytvárať hodnotu pre koncového zákazníka

Enviromentálna politika

 • organizácia uprednostňuje používanie techniky, technologických zariadení, technológií a pracovných postupov ekologicky vhodných pre výrobné činnosti organizácie
 • organizácia uprednostňuje nákup výrobkov šetrných k životnému prostrediu a vedie dodávateľov k dodržiavaniu zásad ochrany životného prostredia
 • organizácia priebežne minimalizuje enviromentálne vplyvy, zameriava sa na znižovanie tvorby odpadov vznikajúcich pri prevádzke organizácie a podporuje efektívne využívanie vstupných surovín, materiálov a energií

Vedenie organizácie sa zaväzuje:

 • k trvalému zlepšovaniu systému enviromentálneho manažérstva
 • k prevencii znečisťovania životného prostredia
 • k dodržiavaniu relevantných enviromentálnych právnych a iných požiadaviek
 • ku komunikácií a spolupráci s verejnosťou, s orgánmi v štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

Politika BOZP

 • organizácia zabezpečuje BOZP, ako neoddeliteľnú súčasť podnikateľských aktivít, kedy bezpečný spôsob práce je prioritou organizácie
 • organizácia vytvára pracovné podmienky, ktoré nie sú zdrojom nehôd, pracovných úrazov ani chorôb z povolania
 • organizácia modernizuje výrobné zariadenia a ich systematickou údržbou dosahuje maximálnu prevádzkovú bezpečnosť strojov a technických zariadení
 • organizácia monitoruje a konzultuje zvyšovanie bezpečnosti za spoluúčasti zamestnancov

Vedenie organizácie sa zaväzuje:

 • k trvalému zlepšovaniu systému manažérstva BOZP
 • k dodržiavaniu aktuálne aplikovateľných právnych a iných požiadaviek BOZP

V Seredi , 1.11.2019

Konatelia a manažment spoločnosti

Kontaktujte nás